Adora Adoption Fashion Shining Star

Adora Adoption Fashion Shining Star 16" Doll